Lina Haga style=

Lina Haga

Styreleder
Ole Thomas style=

Ole Thomas

Nestleder
Charlotte Evensen style=

Charlotte Evensen

Sekretær
Hanne Marie Green style=

Hanne Marie Green

Styremedlem
Thor Gunnar style=

Thor Gunnar

Styremedlem
Anne Berit style=

Anne Berit

Styremedlem Bilcross
Knut Trøseng style=

Knut Trøseng

Styremedlem Motocross
Kim Andre Teigen style=

Kim Andre Teigen

Styremedlem Crosscart
Sander Strandbråten style=

Sander Strandbråten

Styremedlem Gokart
Torstein style=

Torstein

Styremedlem Rally